Komenda Miejska Policji w Żorach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przymowanie skarg i wniosków

 INFORMACJE OGÓLNE

     Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi  i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.
Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:

  • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
  • posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o  stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,
  • w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.


       Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
 

Komendant Miejski Policji w Żorach, a w razie jego nieobecności I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach  lub osoba przez niego upoważniona przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zgłaszających, zapisy na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji w Żorach lub jego Zastępcą przyjmuje telefonicznie sekretariat Komendanta w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu (32) 47 88 212.

W Komendzie Miejskiej Policji w Żorach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30 skargi i wnioski od obywateli przyjmują przełożeni policjantów, których skarga dotyczy lub koordynator ds. skarg. Po godzinie 15.30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy skargi i wnioski przyjmują osoby pełniące dyżur z ramienia kierownictwa, a w przypadku ich nieobecności dyżurny jednostki Policji lub osoba przez niego wyznaczona.

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są codziennie od godziny 7.30  do godziny 15.30 w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Żorach oraz w pozostałych godzinach przez Dyżurnego Komendy  lub jego Zastępcę.

Ponadto skargi i wnioski można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Komendy Miejskiej Policji w Żorach ul. Wodzisławska 3 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

komendant@zory.ka.policja.gov.pl

 

POZOSTAŁE SPRAWY

Wnioski można składać:

osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach ul. Wodzisławska 3 w sekretariacie Komendanta,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

listownie na adres:

Komendant Miejski Policji w Żorach
   ul. Wodzisławska 3
    44-240 Żory

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
centrala  (+ 48) 22 55 17 700
fax.  (+ 48) 22 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
telefon: (+ 48) 22 55 17 760, (+ 48) 22 55 17 811
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w  godzinach od  9.00 do 15.00

Biblioteka:
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.45
tel. (+48) 22 55 17 757
regulamin biblioteki

Czytelnia:
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.45


Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od  9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od  9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Metryczka

Data publikacji 12.02.2010
Data modyfikacji 02.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Siedlarz
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Siedlarz
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Siedlarz
do góry